Jogszabályok

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)
 • 1995. évi LXVI. törvény. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • (EU) 2016/680 irányelv alkalmazásával a
 • 1995. évi CXXV. a Nemzetbiztonsági szolgálatokról és az
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről