Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ( továbbiakban GDPR) 2018. 05. 25-i életbelépésével a

Jáde-Novo Kft.
1087 Budapest Hungária krt 20/a

(„Jadedental” fogszakorvosi rendelő)
www.jadedental.hu

képviseli Dr. Jáky László
(a továbbiakban Társaság)

a GYÓGYKEZELÉSben résztvevő alkalmazottai, megbízott és gyakornok munkatársai révén, a hozzá forduló betegek alábbi személyes adatait kezeli.

GDPR (45) 6. cikk. 1.c) alapján, a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok szerint gyógykezelés céljából

  • vezeték és keresztnév
  • lakcím
  • születési dátum
  • kezelést befolyásoló betegségek
  • fogászati státusz

vényköteles gyógyszer rendelése esetén

  • Társadalombiztosítási Azonosító Jel

melyeket jogszabályi kötelezettsége 30 évig megőrizni; szükség szerint

  • elektronikus röntgenfelvétel
  • röntgen film felvétel

melyeket jogszabályi kötelezettsége 10 évig megőrizni;

  • a fogazat és fogatlan állcsont lenyomata,
  • modellje

melyeket a fogmű elkészülte után megsemmisít,

GDPR (47) 6. cikk. 1.d) alapján, jogos érdek jogcímen, időpont egyeztetés, kapcsolattartás céljából a

  • telefonszám
  • e-mail cím

melyeket a levelezés lezárultával, vagy kérésre, személyes megkeresés esetén azonnal, írásos megkeresés esetén 3 napon belül töröl.

Az adatokat elektronikusan, tűzfallal, jelszóval, védett elektronikus eszközökön, hardverkulccsal és /vagy jelszóval védett file-okban illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja és menti.

Egyéb, az Egészségpénztárak számviteli előírásai kapcsán tudomására jutott személyes adatot kizárólag a vonatkozó bizonylaton rögzít, egyéb, személyhez köthető módon nem kezel. A könyvelés felé egészségügyi személyes adatot nem, kizárólag a Számviteli Tv. szerinti személyes adatokat és az Egészségpénztárak számviteli előírásai kapcsán tudomására jutott személyes adatot, a számviteli bizonylat sorszáma szerint rendezve továbbít.

A rendelőben esetenként fogorvosi, vagy asszisztensi képzésben részt vevő hallgatók is jelen lehetnek, az érintett érdekében, egyes munkafázisokban, fogtechnikus kolléga személyes közreműködését vehetjük igénybe, kivéve, ha ez ellen az érintett tiltakozik. A rendelő munkatársai a hallgatók, ill. fogtechnikus kolléga jelenlétéhez történő szóbeli hozzájárulást minden esetben megkérik.

Személyes és egészségügyi adatot harmadik félnek csak az érintett kérésére, írásos felhatalmazása szerint, vagy törvényi kötelezettségre, az (EU) 2016/680 irányelv alapján továbbítunk.

 

Az ÜGYVITELben résztvevő alkalmazottai

a GDPR (45) 6. cikk. 1.c) alapján, a Számviteli törvény rendelkezései szerinti személyes adatokat dátum szerint rendezve továbbítja a könyvelésre (adatfeldolgozó: Buktinvest Kft. Molnár Éva 1191 Budapest, Bartók Béla utca 13.)

a Társaság leendő és szerződött alkalmazottainak, megbízott és gyakornok munkatársainak

a GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása jogcímén, jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munka- megbízási- gyakornoki szerződés kötése céljából, a jelentkező pályázók alábbi személyes adatait kezeli.

  • természetes személy neve,
  • születési ideje, helye,
  • anyja neve,
  • lakcím,
  • képesítési adatok,
  • fénykép,
  • telefonszám,
  • e-mail cím,
  • a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés

A pályázat elbírálását követően, az adatokat kizárólag a pályázatban kifejezett kérés esetében, az abban megjelölt időtartamig őrzi meg, egyébként haladéktalanul törli. A sikertelen pályázókat a pályázat benyújtásának módján a pályázat sikertelenségéről és az adatok törléséről értesíti.

Az adatokat elektronikusan, tűzfallal, jelszóval, védett elektronikus eszközökön, jelszóval védett file-okban illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja és menti.

a GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása, a GDPR (45) 6. cikk. 1.b) alapján szerződés teljesítése és a GDPR (45) 6. cikk. 1.f) alapján a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése jogcímen, munkaviszony létesítése céljából, a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok szerinti személyes adatait kezeli.

Az adatokat a munkaviszony megszűnését követően 3 évig őrzi meg.

GDPR (45) 6. cikk. 1.a) alapján az érintett hozzájárulása jogcímén, szerződés kötése céljából, jogi személyek természetes személy képviselőinek személyes adatait:

  • természetes személy neve,
  • lakcíme,
  • telefonszáma,
  • e-mail címe,

továbbá természetes személyek alábbi személyes adatait kezeli:

  • születési ideje, helye,
  • anyja neve,
  • adóazonosítója,
  • igazolvány száma

Az adatokat a szerződés megszűnését követően 3 évig őrzi meg.

Az adatokat, a szerződésen papír alapon írott / nyomtatott formában rögzíti, zárt helyen, illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja, szkennelt változatukat tűzfallal, jelszóval, védett elektronikus eszközökön, jelszóval védett file-okban illetéktelenek számára nem hozzáférhető módon tárolja és menti.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokba való betekintést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, adatairól másolatot kérhet.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseivel, panaszaival, ill. jogainak érvényesítése érdekében fordulhat

  • a rendelő munkatársaihoz,
  • a rendelő vezetőjéhez: Dr. Jáky László
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Társaság a kapcsolattartás célú adatszolgáltatás megtagadása esetén az érintettet sújtó hátrányok ismertetése mellett a gyógykezelést elvégzi, a vonatkozó törvények szabta adatszolgáltatás elmaradása esetén a gyógykezelést, szerződéskötést megtagadhatja.

A Társaság, a Számviteli törvény rendelkezései szerinti személyes adatokat bérszámfejtés céljából továbbítja a könyvelésre (adatfeldolgozó: Buktinvest Kft. Molnár Éva 1191 Budapest, Bartók Béla utca 13.)

Az EU állampolgárok kezelt adatait harmadik országba nem továbbítja.

Honlapján, közösségi oldalakon semmilyen formában semmilyen személyes adatot nem gyűjt, és a működése kapcsán kezelt személyes adatokat is beleértve marketing tevékenységre nem használ fel, automatizált, döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.